Navigation and service

Lost Art


Museum Folkwang (Essen)

Address

Museumsplatz 1
45128 Essen
Germany
Phone:  +49 201 8845 000
Fax:  +49 201 889145 000
info@museum-folkwang.essen.de
homepage:  external link

Contact

Dr. Isabel Hufschmidt
Kuratorin | Forschung, wissenschaftliche Kooperation und Provenienzforschung
Phone:  T +49 201 88 45119
isabel.hufschmidt@museum-folkwang.essen.de

This Page:

© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2020