Navigation and service

Lost Art


Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück/Felix-Nussbaum-Haus

Address

Lotter Str. 2
49078 Osnabrück
Germany
Phone:  +49 (0) 541 323-2207
Fax:  +49 (0) 541 323-2739
museum@osnabrueck.de
homepage:  external link

Contact

Dr. Thorsten Heese
Kurator für Stadtgeschichte
Phone:  +49 (0) 541 / 323 4435
Heese@osnabrueck.de

This Page:

© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2020