Navigation and service

Lost Art


Stiftung Preußischer Kulturbesitz / Ibero-Amerikanisches Institut (Berlin)

Address

Potsdamer Str. 37
10785 Berlin
Germany
Phone:  +49 30 266 45 2000
Fax:  +49 30 266 35 1550
iai@iai.spk-berlin.de
homepage:  external link

Contact

Altekrüger, Peter
Stellvertretender Direktor
Phone:  +49 30 266 45 2000
altekrueger@iai.spk-berlin.de

This Page:

© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2020