Navigation and service

Lost Art


Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg

Address

Am Dom 1
09599 Freiberg
Germany
Phone:  +49 (0) 3731 20250
Fax:  +49 (0) 3731 23197
info@museum-freiberg.de
homepage:  external link

Contact

Dr. Ulrich Thiel
Direktor
Phone:  +49 (0) 3731 202511
ulrich_thiel@freiberg.de

This Page:

© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2020