Navigation and service

Lost Art


Völkerkunde-Sammlung der Hansestadt Lübeck

Address

Völkerkunde-Sammlung der
Hansestadt Lübeck

23552 Lübeck
Germany
Phone:  (0451) 1224342
Fax:  (0451) 1224348
vks@luebeck.de
homepage:  external link

Contact

Taureg, Martin
wissenschaftlich-technischer Assistent
Phone:  (0451) 1224342

Templin, Brigitte M.A.
Leiterin Völkerkundesammlung

This Page:

© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2021