Navigation and service

Lost Art


Stiftung Preußischer Kulturbesitz / Staatliche Museen zu Berlin / Gemäldegalerie

Address

Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Staatliche Museen zu Berlin
Gemäldegalerie

Matthäikirchplatz
10785 Berlin
Germany
Phone:  +49 (0) 30 266 42 4001
Fax:  +49 (0) 30 266 42 4003
gg@smb.spk-berlin.de
homepage:  external link

Contact

Dr. Neville Rowley
Kurator für italienische Kunst vor 1500
Phone:  +49 (0) 30 266 42 4006
n.rowley@smb.spk-berlin.de

This Page:

© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2019